ម៉ែនឹងអោយភ្នែកម៉ែទៅកូន

QR:  ម៉ែនឹងអោយភ្នែកម៉ែទៅកូន

ម្តាយ៖ កូន តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង បើម្តាយមើលមិនឃើញ?
កូន៖ ខ្ញុំនឹងយកម៉ែ ទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យដ៏ល្បីក្នុងស្រុកយើង។

ម្តាយ៖ តែ ចុះបើម៉ែនៅតែមិនជាសះស្បើយ?
កូន៖ ខ្ញុំនឹងយកម៉ែ ទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងៗដែលល្បីលើលោកនេះ។

ម្តាយ៖ ហើយចុះ បើនៅតែមិនអាចមើលម៉ែអោយជាបាន?[..]