ម៉ែនឹងអោយភ្នែកម៉ែទៅកូន

QR:  ម៉ែនឹងអោយភ្នែកម៉ែទៅកូន
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.2/10 (18 votes cast)

[tab:Khmer]

ម្តាយ៖ កូន តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង បើម្តាយមើលមិនឃើញ?
កូន៖ ខ្ញុំនឹងយកម៉ែ ទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យដ៏ល្បីក្នុងស្រុកយើង។

ម្តាយ៖ តែ ចុះបើម៉ែនៅតែមិនជាសះស្បើយ?
កូន៖ ខ្ញុំនឹងយកម៉ែ ទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងៗដែលល្បីលើលោកនេះ។

ម្តាយ៖ ហើយចុះ បើនៅតែមិនអាចមើលម៉ែអោយជាបាន?
កូន៖ ខ្ញុំនឹងមើលថែម៉ែរហូតទៅ។
ម្តាយ៖ ម៉ែស្រឡាញ់កូន កូនសម្លាញ់។

កូន៖ ម៉ែ! ចុះបើខ្ញុំមើលមិនឃើញវិញនោះ?
ម្តាយ៖

ម៉ែនឹងអោយភ្នែកម៉ែទៅកូន

[tab:English]

Mother: Son, what if I lose my vision?
Son: I’ll take you to the best eye hospital in the country.

Mother: But what if I don’t get my vision cured there?
Son: I’ll take you to the best eye hospital in the world.

Mother: What if they are still unable to treat me there?
Son: I will take care of you for the rest of your life, Mom.
Mother: I love you, son.

Son: Mom? What if I lose my vision?
Mother:

I’ll give my eyes to you.

[tab:END]

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.2/10 (18 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +10 (from 10 votes)
ម៉ែនឹងអោយភ្នែកម៉ែទៅកូន, 7.2 out of 10 based on 18 ratings

Leave a Reply